Panel XML

לחברי צוותי החוסן היישוביים שלום,
 
אחד הלקחים העיקריים של מלחמת לבנון השנייה היה הצורך לחזק את ההנהגה העצמית בכל ישוב בעת חירום.
 
מצב חירום יכול להיות תוצאה של אירוע בטחוני – מלחמה או פיגוע – וכן תוצאה של אסון טבע, כגון רעידת אדמה, או של תאונה או תקלה המשפיעה על הציבור כולו. כדי לטפל באורח נכון ומושכל במצב כזה, דרושה היערכות מוקדמת שתיתן מענה מתאים לכל תחומי החיים החיוניים.
 
כדי לעמוד באתגר בעת חירום, יש צורך בהקמה של צוותים מתאימים שתפקידיהם, הרכבם ודרכי הפעלתם יוגדרו ויוכנו מראש. ביישובי קו העימות נרכש ניסיון רב בהפעלת צוותי חירום יישוביים (צח"י), וכעת אנו יוצרים צוותים כאלה בכל ישוב וישוב על-פי המודל שנבנה שם.
 
המועצה האזורית עמק חפר נערכת באופן יסודי להפעלת המודל הזה, מקצה לו משאבים מתאימים ומפעילה מערך הדרכה שיכין את הצוותים למילוי תפקידם בעת הצורך, תוך שיתוף פעולה מלא עם בעלי התפקידים המתאימים במועצה.
 
ראוי לציין, שמודל צח"י מעמיק ומרחיב את מערך מל"ח (משק לשעת חירום) הקיים כיום, ומוסיף לו תחומי פעילות נוספים, בעיקר בתחום החברתי.
 
אני סמוך ובטוח שלאור חשיבות הנושא יעשה כל צוות חירום יישובי את כל הפעולות וההכנות הדרושות, על-פי המידע המצוי בתיק זה. הבה נקווה שדי יהיה בכך ולא יהיה צורך בהפעלתו הלכה למעשה.
 
בברכה,
 
רני אידן
ראש המועצה

מבנה אגף ובעלי תפקידים

היערכות לחירום

איש קשר:
רכזת תחום מתנדבים וצח"י: עליזה קוניאק

מייל:

פקס:
09-7730238

טלפון:
09-8973303/4

כתובת:
מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין, מיקוד 40250