עקרונות לתוכנית החומש: חינוך


 1. מערכת החינוך בעמק תשאף להתחדשות מתמדת, לחשיבה ובנית מענים לפרט, לשיפור הדיאלוג ושיתופי הפעולה בין המסגרות ובין מערכת החינוך והקהילה, לשימת דגש על החינוך הערכי חברתי, לפיתוח צוותי החינוך והוקרתם ויצירת רצף חינוכי מיטבי מלידה ועד סיום הלימודים. 
  אגף החינוך יהיה אחראי בשיתוף משרד החינוך לקיום תהליך סדור עם כל אחד מבתי הספר לקביעת הייחודיות הבית ספרית שתהיה מגובה בתכנית עבודה, תכנית הכשרה לצוות בהתאם  ליעדים והייחודיות ושיפור בחוויית התלמיד והמיומנויות אותן ירכוש בשנות לימודיו.
 • קידום מהלכים להידוק הקשר בין החינוך הפורמלי ובלתי פורמלי - הרחבת תכנית החינוך השלם לכלל בתי הספר, הוספת מדריכים חברתיים לבתי הספר, הידוק הקשר עם וועדות החינוך וועדות הנוער בישובים, קידום יוזמות חברתיות חוצות עמק כמו מסע עלייה לחט"ב ומסע סיום י"ב.
 • העמקת החינוך החברתי -ערכי וחיבורים– תכניות בנושא דמוקרטיה, ציונות, עידוד אקטיביזם חברתי, העשרת תכניות התנדבות אישיות, כיתתיות ובית ספריות, הובלת תהליכים של מעורבות קהילתית, בניית תכניות רב שנתיות לחיבורים עם יישובים ערביים באזור ותכניות משותפות עם החינוך הדתי וכפרי הנוער באזור, הידוק שותפויות בין מסגרות החינוך הרגיל והחינוך המיוחד.
 • הטמעת דרך הוראה של פרסונליזציה על ידי בניית תכניות אישיות לתלמידים, קידום תכניות של חונכות של תלמידים לתלמידים, יוזמה לתכניות חוצות עמק הנותנות מענה לצרכים מיוחדים(תכניות למצטיינים, נבחרות רובוטיקה, נבחרות ספורט, ימי הרפתקאות בחוות הנוי וימי העצמה במרכז הימי, שיתופי פעולה עם מד"א, תכניות ייחודיות של תפוח הפיס ועוד), קידום יוזמות להרחבת הבחירה בבתי הספר.
 • פיתוח מקצועי לצוותי החינוך וקידום תכניות לגיוס ושימור כח אדם - בניית תכנית שנתית של השתלמויות ופיתוח מקצועי לצוותי חינוך, התחדשות ופיתוח מקצועי לעבודה אחרת (לא קונבנציונלית), דגש על תחומי החינוך החברתי-ערכי, החינוך המיוחד והשילוב, פיתוח מקצועי לסייעות הגנים ולסייעות אישיות.
 • חינוך סביבתי - פיתוח שיתופי פעולה עם מרחבים קיימים בעמק ויוזמות חברתיות, פיתוח מרחבי למידה אחרים ועבודה בסביבות למידה שונות בפנים ובחוץ, הפיכת חוות הנוי למרכז פיתוח תחום פיתוח תכניות למידה לחינוך סביבתי וקיימות והטמעתם בכל מסגרות החינוך החל מגן הילדים.
 • פדגוגיה חדשנית - פיתוח פדגוגי של דרכי עבודה בית ספריות של למידה אינטרדיסיפלינארית ולמידה שכבתית בקבוצות הטרוגניות, קידום דרכי הערכה חלופית, הקניית מיומנויות לתלמידים שיאפשרו להם להיות לומדים עצמאיים, שימוש בטכנולוגיה ובינה מלאכותית ככלים להעשרת דרכי הלמידה .
 • תכניות העשרה חינוכיות - הרחבת קידום והטמעה של תכניות לחינוך מודע מגדר החל מגני הילדים, פיתוח והכנסת תכניות לחינוך מוסיקלי, עיבוי מערך שיעורי הספורט בבתי הספר, תכניות לקידום האומנויות בבתי הספר, הרחבת מרחבי משמעות לכיתות ו.  
 • מגמות - דיוק וחידוש מגמות בבתי הספר, הוספת מסלולים טכנולוגיים ומקצועיים, בחינת נושא הקמת מגמות על אזוריות.
 • מעברים - הכנת תכנית עבודה לנושא המעברים בין פעוטון לגן גן לא', בין היסודי לחט"ב ובין החט"ב לחט"ע. דיוק ההכנה של התלמידים המגיעים מבתי הספר הייחודיים לחט"ב, שיפור התקשורת בין המחוזות השונים.
 1. החינוך הדתי- הקמת מסלול תיכון דתי על אזורי כמענה לאוכלוסייה הדתית במועצה או לחילופין קידום מענה קבוע לקליטת התלמידים שלנו במסגרות מתאימות במרחב. הידוק החיבורים בין הממ"ד והחינוך הממלכתי.
 2. אזורי רישום- עבודת עומק בנושא התחזיות הדמוגרפיות ועדכון המיפוי בעמק חפר בהתאם, בחינת נושא וועדת גמישות והרחבת הבחירה בין בתי הספר.
 3. לידה עד 3 – הקמת מדור לחינוך לידה עד 3 שיעסוק בגיבוש תוכנית רב שנתית להקמת מעונות יום בישובים, פיתוח מקצועי לצוותים, תהליכי איתור מוקדמים, הקמת מרכז טיפולי לגיל הרך עם שירותים פארארפואיים והתפתחותיים.
 4. הגיל הרך – קידום פדגוגיה של הגן העתידי- הטמעת מדור לידה עד 3 ובניית ממשקי עבודה ושגרות בין כלל הגורמים בגיל הרך, כולל פיקוח משרד החינוך, השפ"ח, המרכז לגיל הרך והמרכז הקהילתי. הרחבת תהליכי האיתור והמענים הרגשיים-חברתיים, וצמצום הפערים, על ידי הרחבת תכניות קיימות ופיתוח מענים חדשים בגני הילדים. 
  הרחבת שותפויות וממשקים של קהילות העמק עם המועצה ועם צוות הפיקוח של משרד החינוך. 
  בניית מערך השתלמויות לסייעות גני הילדים, הרחבת מספר הסייעות בעלות תעודה מוסמכת, והקמה של  השתלמויות משותפות לגננות וסייעות. קידום קולות קוראים ופרויקטים ייחודיים בגני הילדים, בהתאם לחזון צוות הגן ובהלימה לפדגוגיית הגן העתידי. 
 5. חינוך מיוחד – שימור המסגרות הקיימות ופתיחת מסגרות חדשות על פי הצורך, פיתוח מקצועי לסייעות ( כבר כתבת ) , פיתוח מענים רשותיים נוספים כמענה לילדי החינוך המיוחד שמשולבים בחינוך הרגיל.   
 6. קידום נוער – פיתוח השלוחה של תכנית היל"ה  והרחבת המענים לנוער מאותר. 
 7. השרות הפסיכולוגי – שדרוג הבית של השרות הפסיכולוגי, הקמת מרכז טיפולי לנוער, העמקת תכניות קבוצתיות בבתי הספר.
 8. מבנה ארגוני אגף חינוך- התאמת המבנה הארגוני לצרכי המערכת והאגף – הוספת מחלקת בתי ספר בדגש על תחומי התכניות החינוכיות בבתי הספר,  מחלקת תפעול/ כח אדם/בינוי ותחזוקה,  והקמת מדור לטיפול בגילאי לידה עד 3.
 9. המרכז לחינוך ימי- גיבוש ותכנון פיתוח חזון עתידי למרכז לחינוך ימי.
 10. תיכון רמות ים- הגברת מעורבות המועצה בניהול תיכון רמות-ים, יצירת פלטפורמה של שותפות עם הבעלות והנהלת ביה"ס.
 11. הסעות- ארגון ושדרוג מערך ההסעות לבתי הספר:
 • שינוי היקף השתתפות משה"ח בעלות ההסעות בחינוך.
 • התאמת פתיחת יום הלימודים לצורך שיפור והתאמה מיטבית של מערך ההסעות תוך מיקסום השימוש באוטובוסים הצהובים.
 • קידום תכניות למוגנות בהסעות.
 1. בינוי ותשתיות
 1. בינוי והפעלת "תיכון חפר" ותהליך צמיחתו.
 2. העברת בי"ס שפרירים למתחם בת חפר.
 3. בינוי והפעלת "יסודי יכון" ותהליך צמיחתו.
 4. בית חדש לבית ספר חופים.
 5. הכנת תכנית רב שנתית לשיפור חזות בתי הספר מעבר לשיפוצי קיץ.
 6. בינוי ושדרוג גני ילדים ביישובי המועצה:
 • תכנית רב שנתית לשדרוג גני ילדים ותיקים.
 • קידום  מיגון והיתרים לכל גני הילדים בהתאם לתוכנית המאושרת.
 • החלפת גן-ילדים יביל אחד בשנה במבנה קבע חדשני.
 • בינוי שישה גני ילדים חדשניים בהרחבה בת-חפר בהתאם לאוכלוסייה הצפויה.
 • בינוי צמד גני ילדים חדשניים בצוקי-ים.
 1. בינוי ושדרוג בתי ספר ייחודיים:
 • בינוי ביה"ס החווה החקלאית.
 • בינוי מחודש ושדרוג המרכז הימי.
 • תוספת השלוחה של החינוך הימי בנחל אלכסנדר.
 1. התקדמות משמעותית בבינוי מחדש של כל מתחם רופין.
 2. סיום מיגון וטופס 4 לשני בתי ספר ישנים בכל שנה, מהקל אל הכבד.
 3. המשך של בינוי מבנה חדש אחד בכל שנה בבתי הספר הישנים.
 • הקמת מבנה לבי"ס המשותף – לנוער על הרצף האוטיסטי.
 • בי"ס "חופים" - על אזורי למחוננים - הקמת מתחם חדש.
 1. ביצוע כל ההכנות למעבר בי"ס אופק למיקום החדש.  
 2. השקעה במעבדות ותשתית לצורך פתיחת מגמות מעודכנות וסגירת מגמות מיושנות.