Panel XML

יעדים

שיפור וייעול השירותים המסופקים לתושבים וחיזוקה של המועצה כגורם מרכזי באספקת סל השירותים לתושבים, תוך מתן מענה נאות לרמת ציפיות גבוהה.
 
שיפור וייעול תהליכי העבודה ומתן כלים לקבלת מידע מגוון עדכני ויעיל, לבעלי התפקידים לביצוע יעיל של המטלות, לניהול ולתמיכה בקבלת החלטות.

מודרניזציה של מערכת המיחשוב הקיימת על ידי הקמה ותחזוקת מערכת מידע מתקדמת ואינטגרטיבית, המבוססת על פתרונות מיחשוב מובילים.
תיאום ובקרה בין הגופים ומערכות המידע השונות ברמת הרשות.
יצירה, תחזוקה ותפעול הקשר המקוון עם תושבי הרשות וגורמים חיצוניים.
אחריות מקצועית ושימוש כ"כתובת" לכל נושאי המחשוב ברשות ושלוחותיה.
התייעלות וחיסכון כספי בטווח הארוך.

לתמיכה טכנית מרחוק:

לפתיחת תקלה יש לשלוח מייל: help@hefer.org.il

פרטי האגף ובעלי תפקידים

מנמ"ר: זיו וייצבליט

מייל:

פקס:
09-8984738

טלפון:
09-8981539

כתובת:
מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין, מיקוד 4287500