Panel XML

על המחלקה 

המנהל הכספי מבצע את המדיניות הכספית של המועצה, בהתאם להנחיות משרד הפנים ובהתאם להתחייבות המועצה לשמור על תקציב מאוזן.

המנהל הכספי הנו תחום נרחב הנוגע בכל פעילויות המועצה: גיוס משאבים, תקציבי פיתוח, תקציבי משרדי הממשלה, מפעל הפיס, משרד החינוך ובנקים.

בנוסף, מטפל המנהל הכספי בתקציבי הוועדים באמצעות ועדת תקציבי יישובים, בקרנות הפיתוח של היישובים ובכלל הנושאים הקשורים בממון ומימון.
 

פרטי האגף ובעלי תפקידים

גזבר המועצה: מנשה דוד

איש קשר:
מנשה דוד

מייל:

טלפון:
09-8981637

כתובת:
מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין, 4287500

סגנית גזבר: ענבל דרור-היימן

מייל: