Panel XML

מאז ומעולם הייתה החקלאות חלק בלתי נפרד מההתיישבות 
בעמק חפר, כמקור פרנסה וכאחד מעמודי התווך של הקהילה.
 
כיום, מתגלה יותר מתמיד חשיבותה של החקלאות, לא רק 
לקהילה ולכלכלה, אלא גם לאיכות החיים ולאיכות הסביבה בעמק;
חקלאות ידידותית לסביבה תורמת לשימור השטחים הפתוחים, 
ומאפשרת לאדם לחיות בסביבה ירוקה ומטופחת.
 
מתוך השקפה זו, החליטה המועצה האזורית עמק חפר לפעול 
לשימור אופייה החקלאי, על פי עקרונות הקיימות ותוך כדי חתירה להרמוניה עם הסביבה. 
 
לשם כך יזמה המועצה את מהלך מיצוב החקלאות ותחת הסיסמא –"נוטעים את הירוק במרכז" נמשכת העשייה של הרחבת נטיעות הפרדסים והמטעים, פיתוח אתרי תיירות חקלאית, סלילת שבילי אופנים לאורך נחל אלכסנדר ובלב השטחים החקלאיים וקידום החינוך לחקלאות וסביבה.

מבנה אגף ובעלי תפקידים

יו"ר הועדה למיצוב החקלאות: אלדד שלם - סגן ראש המועצה

מייל:

פקס:
09-8941280

טלפון:
09-8981602/3

מזכיר הועדה החקלאית: עופר דנין

מייל:

פקס:
09-8665064

טלפון:
054-9290055 / 09-8665062

יו"ר הועדה החקלאית: גיל פלוטקין

טלפון:
054-4366546