Panel XML

אגף החינוך מלווה את כל מערכות החינוך במועצה - החל ממעונות היום, עבור בגני הילדים, בתי הספר היסודיים ובתי הספר העל יסודיים ועד למסגרות החינוך המיוחד ומסגרות החינוך המשולב.

באחריות האגף נמצאים מוסדות חינוך רבים, ובהם:
 • 3 מעונות יום
 • 76 גני ילדים
 • 8 בתי ספר יסודיים (7 ממלכתיים ואחד ממ"ד)
 • 4 בתי ספר על יסודיים (כולל בית ספר לחינוך מיוחד) 
 • 11 מסגרות חינוך וכפרי נוער שאינם בבעלות המועצה, אך פועלים בממשק ובשיתוף עם האגף.
סך הכל מתחנכים במוסדות החינוך אשר בבעלות המועצה 10,896  ילדים.
סך הכל מתחנכים במוסדות החינוך בעמק חפר 12,716 ילדים.

תחומי העיסוק הבולטים של האגף: 

 • שירות פסיכולוגי לכל הגילאים
 • פיקוח סדיר במוסדות החינוך
 • שילוב נוער במסגרות חינוך מתאימות
 • קשר עם ועדי הורים
 • מפגשים עם פורום מנהלי בתי ספר
 • מפגשים עם גננות וסייעות
 • חוגי העשרה לנוער שוחר מדע
 • פעילות העשרה למחוננים
 • קשר עם מוסדות חוץ
 • פיתוח יוזמות חינוכיות
 • טיפול בפניות פרטניות של הורים
 • השמה לחינוך מיוחד
 • ליווי ותמיכה במוסדות החינוך
 • טיפוח מנהיגות החינוך (מנהלי/ת בתי הספר)
 

פרטי האגף ובעלי תפקידים

מנהלת אגף החינוך: חינה קורן

מייל:

מזכירת האגף: עדי אהרוניאן

מייל:

פקס:
09-8948023

טלפון:
09-8981624/5

כתובת:
מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין, 4287500

מחלקת גני ילדים

טלפון:
09-8981626/603