Panel XML

חזון המחלקה 

ייזום, מינוף ושימור יחסי החוץ של מועצת עמק חפר, יישוביה ותושביה.  
מתן סיוע, מענה ושירות תואם במגוון תחומים וצורות למען הקשר, החשיפה וההבנה לעמק חפר, למדינת ישראל וליהדות.

פרטי האגף ובעלי תפקידים

פקס:
09-8944868

טלפון:
09-8981612

כתובת:
מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין, 4287500