Panel XML

לשכת מנכ"ל המועצה קשורה לכל פעילות המועצה. לשכת המנכ"ל מבצעת מעקב אחר ביצוע החלטות ראש הרשות, המועצה והוועדות וכן על ליווי ארגוני של ישיבות המועצה והוועדות. 
 
 • תחומי אחריות נוספים:
 • הכנת תוכניות רב-שנתיות ושנתיות בהתאם להנחיות של ראש המועצה והמועצה
 • ניהול, ליווי וביצוע מכרזי המועצה
 • טיפול בביטוחי המועצה ושלוחותיה
 • פעילות קישור וייצוג בתוך הרשות כלפי התושבים ומוסדות
 • ארגון אירועים, טקסים ופעילויות מיוחדות
 • אחריות לארכיב הרשות
 • ממונה על חופש המידע
 • גיבוש נהלים, טפסים ודפוסי עבודה ברשות 
 • הקמה, ארגון והפעלה של המשאבים המינהליים, היחידות ואנשי המטה והנהלים של הרשות
 • היערכות הרשות לאירועי ביטחון ואסון

פרטי האגף ובעלי תפקידים

מנכ"ל המועצה: רינת זונשיין

איש קשר:
רוית ברוך

מייל:

פקס:
09-8989292

טלפון:
09-8981605

כתובת:
מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין, 4287500