בהתאם לתקנות חדשות, הוועדה המקומית פועלת לפרסם באתר האינטרנט שלה את פרטי היתרי הבניה שניתנו וניתנים ואלו יהיו ניתנים למסירה לכל דורש. 

[תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), התשע"ו – 2016]
מובהר כי בתקנות אלו נקבע שבעל זכות במקרקעין רשאי לבקש כי היתר בניה או חלק ממנו שמתייחס למקרקעין, לא יוצג באופן פומבי או ימסר לכל דורש בשל אחת מהסיבות הבאות:
•פגיעה בפרטיות 
•קיומו של סוד מסחרי 
ביטחון הציבור / ביטחון המדינה
בקשה כזו צריכה להיות מוגשת למהנדס הועדה המקומית ותובא להחלטת המהנדס והיועץ המשפטי.
בהתאם לכך ניתנת כעת אפשרות להגשת בקשה לחיסיון על פרטי היתרי בניה עד ליום 30.11.16.