הים התיכון וים סוף תוחמים את גבולות ישראל ולחופם שוכנות 22 רשויות מקומיות המשקפות את המגוון האנושי הישראלי במלואו: מערים גדולות ועד יישובים במועצות אזוריות, בתוכן עמק חפר, שמורות טבע ואזורי תיירות, ערבים ויהודים. הים והחוף מגלמים בתוכם ערכים תרבותיים אוניברסאליים וישראליים של פיתוח, בד בבד עם שימור וקיימות.
 
הים והחוף הינם נכסים מוניציפאליים חשובים ומרכזיים ויש חשיבות בפעילות משולבת ומתואמת של כל רשויות החוף על מנת ליצור שיתופי פעולה, לחלוק ידע ולקדם פתרונות מדיניות בסוגיות הרבות העומדות על הפרק.
 
לים ולחוף ערך כלכלי ותיירותי משמעותי, הן לתושבי רשויות החוף עצמן, הן לכלל תושבי ישראל והן לתיירים המגיעים לארץ. לשם כך יש חשיבות לתיאום בין הרשויות ולהסדרת מפת הסמכות והאחריות.
 
הצהרה
 
אנו, ראשי רשויות החוף בישראל וחברי פורום רשויות החוף, מתוך תפיסתנו והכרתנו את הים והחוף כמשאבים מקומיים ולאומיים, מצהירים בזה כי נפעל בשיתוף פעולה לגיבוש מדיניות סדורה ובת קיימא בסוגיות הנוגעות לים ולחוף.
 
נפעל יחד כגוף מייצג ומשפיע בתהליכי קביעת מדיניות, חקיקה ואסדרה במשרדי הממשלה ובכנסת למען פיתוחם של חופי הים בישראל ושימורם לטובת הדורות הבאים.
 
נפעל לשם מתן אפשרות לכל אדם ליהנות מסביבה חופית ראויה, נקייה ונגישה ומגישה חופשית לחופים הפתוחים.
נפעל לשימור ושיקום הסביבה החופית בדגש על פעילויות חינוך לאחריות סביבתית.
נפעל לחיזוק הפיקוח על הסביבה החופית ולאכיפת הדין הקיים בנושא בנייה וסביבה.
נפעל להגברת ההסברה בסביבה החופית ולקידום מעורבות ציבורית בקבלת ההחלטות.
נפעל לשמירה וטיפוח של החי והצומח, על שמורות הטבע ועל נכסי המורשת והיסטוריה בסביבה החופית ובים.
נפעל לייצוב וחיזוק מצוק הכורכר לאורך חופי ישראל. 
נפעל להפסקת/הפחתה מירבית של הזרמת שפכי תעשייה וביוב לים, לרבות בעת תקלות.
נפעל למניעת בנייה חוסמת נוף ואוויר בקו החוף.
נפעל ליצירת שיתופי פעולה בינלאומיים עם ערים לחוף הים התיכון לשם למידה הדדית ופעילות משותפת.
 
מעמד טקס חתימת ראשי הרשויות על האמנה