מבקר המועצה פועל מכוח פקודת העיריות המגדירה את תפקידיו ואת דרכי עבודתו: לבדוק אם פעולות המועצה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
הביקורת תוכל להיעשות גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.

תחומי הבדיקה העיקריים:
 
לבדוק אם מקוימות ההוראות המחייבות את המועצה.
לבדוק את ניהול הנכסים וההתחייבויות של המועצה ובכלל זה את הנהלת החשבונות וכן את דרכי שמירת הרכוש, החזקת הכספים ושמירתם.
לבדוק אם ההחלטות התקבלו עפ"י נהלים תקינים.
לבדוק את תיקון הליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה.
 

תוכנית עבודה 

המבקר קובע את תכנית עבודתו השנתית, נושאי הביקורת והיקף הביקורת על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני, ועל פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים שתדרוש הוועדה לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.
 

חובת מסירת מידע: 

חובה למסור למבקר או לעובד שהמבקר הסמיכו לכך, כל מסמך שדרוש לו לצורכי עבודתו על פי שיקול דעתו. למבקר, או עובד שהוא הסמיך לכך, תהיה גישה ישירה לצורך ביצוע תפקידו כל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת. 
המבקר רשאי להגיע לכל ישיבה של מועצת העיר או כל ועדה מוועדותיה.