אגרת שמירה


אגרת השמירה מוטלת מתוקף חוק עזר לעמק חפר (שירותי שמירה), התשע"ז 2017.
החל מיום 1.1.17 מבוצע חיוב היטל השמירה לפי שטח הנכס, במכפלת תעריף קבוע למ"ר שנקבע ביחס לכל יישוב. 
ההחלטה אם להפעיל שירותי שמירה בתשלום הנה של הוועד המקומי, לפי צורכי היישוב - ובכפוף לאישור המועצה. 
ועד מקומי הפועל ביישוב שבו מתקיימים שירותי שמירה, או ועד המבקש להפעיל שירותי שמירה, יפעל בעניין זה לפי הוראות חוק העזר החדש.
תושבים מעל גיל 70 זכאים להנחה בשיעור של 50%.

לנוסח החוק, לחצו כאן
 

היטל בגין הקמת מערכת ביוב | היטל הנחת צנרת | אגרת ביוב.


תשלומים בגין הקמת מערכת ביוב ומערכת מים מוסדרים במסגרת כללי המים והביוב (תשלומים בעד שירותי מים וביוב במועצות אזוריות תשע"ח -2017).
כללים אלה נועדו ליצר למועצה מקור מימון למתן שירותי ביוב שוטפים ולהקמה, פיתוח ושדרוג של מערכות מים ומערכות ביוב, כך שיהיו ברמה,  בטיב, באיכות ובתקנים הדרושים לפי כל דין.
תשלומי ההקמה מוטלים לפי שטח הבנייה ולפי שטח הקרקע לכל מ"ר מרובע.
תשלומי אגרת הביוב מחושבים לפי מנגנון חורף/קיץ בהתאם לצריכה בפועל.

לכללים ותעריפים, לחצו כאן
 
 
אגרת מים
 
תעריפי מים מתפרסמים ע"י רשות המים. 
תעריפי מים הרלוונטיים הינם תעריפי מים לספקים מקומיים (ללא תאגיד). 
המועצה מספקת מים בישובים בת חפר, שושנת העמקים וצוקי ים בלבד.
לעיון בתעריפי המים באתר רשות המים, לחצו כאן

היטל סלילה


היטל סלילה מוטל על בעלי קרקעות ובניינים ונועד למימון הקמת תשתיות אלה. היטל סלילה מוטל מכוח חוק עזר לעמק חפר (סלילת רחובות ומדרכות)(תיקון מס' 2), התשפ"ב-2021.

לחוק עזר לעמק חפר (סלילת רחובות ומדרכות)(תיקון מס' 2 ), התשפ"ב-2021 לחצו כאן

 

סקר שילוט מטעם המועצה האזורית עמק חפר

חוק העזר למועצה האזורית עמק חפר (מודעות ושלטים) התשע"ט  2019 נועד להסדיר את נושא השלטים ברחבי המועצה, כך שימוזערו פגיעה בסביבה ובשטחים ציבוריים ופרטיים, כמו גם סכנות בטיחותיות.
בהתאם לכך, במהלך חודש יולי החלה המועצה בביצוע סקר שלטים בתחומי המועצה על ידי סוקרים חיצוניים.  במהלך הסקר, סוקרי החברה, אשר יהיו מצוידים בתגים חתומים ע"י המועצה, יעברו בין עסקים, יצלמו, ימדדו וירשמו את פרטי השלטים המוצבים בתחום שיפוט המועצה. אנא אפשרו להם לבצע את עבודתם ושתפו עמם פעולה!

לידיעתכם, הגדרת "שלט" בחוק:
"הודעה שנועדה לפרסם עסק או עיסוק, או המכילה את שמו של אדם או מקצועו או שמו או טיבו של עסק או סמלו המסחרי של מצרך המיוצר והמשווק במקום את כתובתו או צירוף שלהם ומראה או כוללת מספרים, אותיות, מילים או איור"

לצפייה בחוק העזר לחצו כאן