מובאים בזאת קישורים לדוחות המצב הקיים בנושא תוכנית האב: 
מעורבות תושבים בתכנון
מבוא ותאור תהליך התכנון

דוח מצב קיים


לעיונכם - תאור המצב הקיים בתחומים השונים. דו"ח זה הוכן כרקע לתכנית (הוא איננו התכנית עצמה).

לצפייה בדוחות, יש ללחוץ על הקישורים שלהלן:
איכות הסביבה
חברה חינוך וקהילה
כלכלה ותעסוקה
צביון העמק והישובים
תשתיות
תחבורה