לקבלת הצעות לרכישה ואספקת תווי שי לחג/תווי קניה עבור המועצה ויחידות הסמך.


מועד הפרסום: 11/6/2018
מחיר מסמכי המכרז: 500 ₪
מועד אחרון לשאלות הבהרה: 17/6/2018 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות: 9/7/2018 בשעה 12:00
מועד פתיחת תיבת מכרזים: 2/7/2018 בשעה 12:30


מועד ההגשה האחרון נדחה.
מועד ההגשה החדש הינו: 09.07.2018 בשעה 12:00.


למסמכי המכרז לחצו כאן

תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה חלק ב'