המועצה פועלת בצורה אחידה בנושא תקציבי הפיתוח המיועדים ליישובי המועצה.
חלוקת התקציבים נקבעת בעזרת קריטריונים להקצאות - לכל קריטריון מוקצה סכום כספי לצורכי עבודות פיתוח ביישובי המועצה.
עם קביעת הקריטריון, המועצה מפרסמת קול קורא לכלל יישובי המועצה ומזמינה אותם לפעול ולבצע פרויקטים בכל תחום ותחום בנפרד. בכל פרויקט היישובים מתבקשים להוסיף מכספם לתקציבי  המועצה, והכל בכפוף למפורסם בקול הקורא ובתקציב המיועד לכך.
התקציבים המיועדים נשמרים עד לניצול מלא של היישוב, כך שהיישוב יכול לבצע את הפרויקט בתיאום ובאישור של המועצה בכל עת, מבלי לחשוש כי היתרה תימחק או תיעלם.


להלן רשימת הפרויקטים:

1. תקציב תלת
תקציב זה מיועד לתוכניות פיתוח, גני משחקים, שיפוצים במבני ציבור, הקמת גנים ציבוריים ולכל מטרת פיתוח אחרת ביישוב. 
בשנים 2010–2018 תוקצבו היישובים ב-270,000 ₪ ליישוב .
התקציב הינו אחיד לכלל היישובים ומתחדש אחת לשלוש שנים בכפוף למקורות התקציביים שהמועצה מצליחה לגייס. 
היישוב אמור להקצות תקציב נוסף ביחס של 1:1 לכל הפחות.

לטבלה מרכזת - ניצול תב"ר ישובים תלת לשנים: 2010-2018 - לחצו כאן

2. שיפוץ מבני ציבור
במסגרת קול קורא לתקציבים המיועדים לשיפוץ ושדרוג מבני ציבור ביישובים, נקבעו 3 קריטריונים:
א. יישוב גדול – מעל 1,500 תושבים.
ב. יישוב בינוני – 1,500-300 תושבים.
ג. יישוב קטן – פחות מ-300 תושבים.
התקציב בהתאמה:
ליישוב גדול - 300,000 ₪ מענק + אפשרות להלוואה של 300,000 ₪ נוספים.
ליישוב בינוני - 250,000 ₪ מענק + אפשרות להלוואה של 250,000 ₪ נוספים.
ליישוב קטן - 200,000 ₪ מענק + אפשרות להלוואה של 200,000 ₪ נוספים.
היישוב אמור להקצות תקציב נוסף ביחס של 1:1 לכל הפחות.

לטבלה מרכזת - ניצול תב"ר מבני ציבור - הלוואה + מענק - לחצו כאן


3. תשתיות, כבישים, מדרכות ותאורת רחובות
המועצה פרסמה קול קורא לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ביישובי המועצה.
התקציב ייקבע על ידי צוות מקצועי ובליווי נציגי המועצה. הקריטריונים הקובעים הינם אורך הכבישים ביישוב, סוג הקרקע ומצב התשתיות ביישוב.
ההקצאות נעות בין 600,000 ₪ ליישוב עד ל-1,500 מיליון ₪ ליישוב
היישוב אמור להקצות תקציב נוסף ביחס של 1:1 לכל הפחות.

לטבלה מרכזת - ניצול תב"ר תשתיות - הלוואה + מענק - לחצו כאן

4. שדרוג ושיפוץ מועדוני נוער.
במסגרת קול קורא מקצה המועצה 100,000 ₪ לכל יישוב, ונקבעו קריטריונים של בדיקת הצורך של היישוב, תוכנית השיפוץ ואישור מחלקת הנוער כי השיפוץ משרת את פעולות הנוער ביישוב.
היישוב אמור להקצות תקציב נוסף ביחס של 1:1 לכל הפחות.

לטבלה מרכזת - ניצול תב"ר נוער - מענק - לחצו כאן

בכבוד רב,
מנשה דוד,
גזבר המועצה