הוועדה תבחן באופן מעמיק את חלוקת האחריות ואופן חלוקת המשאבים בין המועצה ליישוביה – ותגבש המלצות למדיניות עדכנית | ראשת המועצה: "יש מקום לחוזה מחודש בין המועצה לתושביה"

 

מבנה המועצה - צילום נורית מוזס


בשלטון הדו-רובדי, הנהוג במועצות האזוריות, המועצה מחליטה אילו מבין הסמכויות של ניהול הישוב היא מאצילה לוועד המקומי. חלוקת הסמכויות בין המועצה לוועד המקומי מעוגנת בכתב האצלת סמכויות, המאושר במליאת המועצה. 
במועצה האזורית עמק חפר הואצלו עד כה סמכויות נרחבות יחסית לוועדים המקומיים של היישובים.

בעקבות התמורות הרבות החלות במרחב הכפרי בעשורים האחרונים, עלו קולות בקרב ההנהגות המקומיות המעידים על קשיים בהמשך שיטת ניהול זו. קשיים אלה נובעים, בין השאר, מכך שחברי הוועד הם מתנדבים – מוגבלים בזמן, בידע ובמיומנויות נדרשות למתן שירותים מוניציפאליים (כגון איסוף גזם, גינון וחזות היישוב), ובצורך לעמוד בכללי המנהל התקין (כגון מכרזים וניהול כוח אדם).  


על אף השקעות גבוהות של המועצה בשנים האחרונות בנושאים מוניציפאליים – ביחס למועצות אחרות מאותו אשכול - רמת שביעות הרצון של התושבים אינה גבוהה. בשל כך, ועדה שמינתה ראשת המועצה ד"ר גלית שאול בימים אלה מבקשת לבחון באופן מעמיק את חלוקת האחריות בין המועצה ליישוביה ואת אופן חלוקת המשאבים. 


לדברי שאול, "בעיניי, השלטון הדו-רובדי בעמק חפר מטיל אחריות רבה על הישובים, אך במקרים רבים ללא התאמה של משאבים לביצוע. יש מקום לחוזה מחודש בין המועצה ליישוביה, כך שהתושבים יקבלו את השירותים המוניציפאליים שלהם בצורה המיטבית. עם זאת, חשוב להדגיש כי יש יישובים שצורת ההתנהלות העכשווית מתאימה להם, ולכן הכוונה היא ליצור הסדרים מגוונים שיתאימו לכל היישובים". 


הוועדה מורכבת מבעלי תפקידים בכירים במועצה ומנציגי ציבור מרחבי עמק חפר. בראש הוועדה עומד עו"ד עמית בן צבי, מנכ"ל המועצה, ומרכזת אותה נחמה כהן, מנהלת מחלקת יישובי העמק.  חברים בוועדה רון שני, לשעבר ראש המועצה האזורית משגב, פרופ' רון חריס מעולש, גלית הלל מאלישיב, יעל בירן מאביחיל, איילת וולובסקי מהמעפיל, ענת פרדו מבית הלוי, משה אוזן מבת חפר, גדעון רוסמן מבית יצחק, עו"ד חיזקי סיבק, סגן ומ"מ ראשת המועצה ומנשה דוד, גזבר המועצה. 

הוועדה תבחן מודלים שונים הנהוגים במועצות אזוריות אחרות, ומידת התאמתם למועצה שלנו. בנוסף, היא תאפשר לכל ועד מקומי להשמיע את עמדתו, וכך גם לכל תושב שירצה בכך.
הוועדה תלווה על ידי יועצים מקצועיים שיסייעו באיסוף הנתונים, גיבוש ההמלצות, ובחינת ההשלכות התקציביות והארגוניות של כל המלצה. 
בסופו של התהליך, תגבש הוועדה הצעה למדיניות מועצתית עדכנית בכל הנוגע לסמכויות המואצלות ליישובים, תוך כדי התייחסות להשלכות הארגוניות, הכלכליות והקהילתיות של כל שינוי. 
הוועדה תגיש את מסקנותיה לראשת המועצה בתוך 120 יום. לאחר בחינת ממצאי הוועדה והמלצותיה, תגבש הנהלת המועצה את קווי המדיניות החדשים, ותביאם לאישור מליאת המועצה.