על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008, מינתה המועצה את מבקרת המועצה לתפקיד הממונה על תלונות הציבור.

הגשת תלונה:
• כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על הרשות המקומית ומוסדותיה, על גוף עירוני, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בהם.
• יובהר כי, הגשת תלונה תיעשה רק לאחר שנעשתה פניה לבעלי התפקידים הרלוונטיים במועצה ו/או פניות הציבור. אם הפונה לא נענה או הטיפול בו אינו לשביעות רצונו הוא רשאי לפנות לממונה על תלונות הציבור.
 
התנאים לטיפול בתלונה:
• התלונה צריך שתהיה בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון.
• המעשה פוגע במתלונן עצמו או מונע ממנו טובת הנאה.
• המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין או שיש בו נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

תלונות שאין לדון בהן:
• בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין, או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.
• תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית.
• תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית.
• תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד (ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כללים שנקבעו כדין).
• תלונה בעניין שלגביו הוגשה כבר תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.
 
הטיפול בתלונה:
• הממונה רשאי לברר את התלונה בכל דרך שייראה לנכון.
• הממונה ישמור על סודיות מגיש התלונה ויעביר אליו את תשובתו לאחר שיסיים את בדיקתו.
 
דרכי הגשת תלונה:
• תלונה תוגש בכתב או בעל פה.
• לצורך הגשת תלונה בכתב יש למלא את טופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור ולפעול לפיו. 
• תלונה בעל פה תירשם מפי המתלונן ותחתם על ידו.
לא יתקבלו תלונות טלפוניות.


טופס להגשת תלונה לממונה תלונות הציבור >>