שיפוץ בריכה "ייכון"


מחיר מסמכי המכרז: 800 ש"ח
מועד אחרון לשאלות הבהרה: 31/3/2019 בשעה 10:00
מועד אחרון להגשת הצעות: 3/4/2019 בשעה 12:30
מועד פתיחת תיבת מכרזים: 3/4/2019 בשעה 12:30


להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן

להורדת כתב כמויות לחצו כאן