סקירת תעריפי הארנונה למגורים בעמק חפר בהשוואה למועצות
אזוריות באשכול חברתי-כלכלי זהה (8)

מאת דימה גור, מנהל אגף ההכנסות במועצה 


בעקבות פניות ושאלות בנוגע לאופן חישוב הארנונה וגובהה, הכנו הסבר קצר והשוואה למועצות אזוריות אחרות, הדומות לעמק חפר מבחינת האשכול החברתי-כלכלי.

ארנונה היא מס מוניציפלי שמטילה המועצה, אשר משמש למימון פעולות ולמתן שירות לתושבים בחינוך, רווחה, ניקיון ותברואה ועוד.
חישוב הארנונה לבית מגורים נקבע על פי מספר פרמטרים: שטח המבנה, תעריף על פי צו המיסים של המועצה, אזור ועוד. תוכלו לקרוא על כך עוד בעמוד צו המסים

בעמק חפר, הארנונה שהמועצה מטילה זהה בכל היישובים.
ההשוואה בוצעה על סמך תעריפי ארנונה בשנת 2020 (תעריפי 2021 עודכנו בכל הארץ בתוספת של 1.1%).
התעריף לשנת 2020 הינו 36.98₪ למ"ר לשנה. מתוך תעריף זה, המועצה מעבירה 30% לצורכי הוועדים מקומיים. 
הארנונה שמטילה המועצה קרובה מאוד לתעריף המזערי שנקבע ע"י משרד הפנים שהנו 35.68 ₪, ונמוכה בהרבה מהתעריף המרבי שהוא 123.65 ₪ למ"ר לשנה. 

מעבר לכך: במועצה אזורית, הארנונה מוטלת על ידי המועצה, אך ועד מקומי ביישוב רשאי, באישור המועצה ושרי הפנים והאוצר, להטיל ארנונה במקביל להטלת ארנונה על ידי המועצה.
כאן המקום לציין כי מיסי הוועד המקומי שונים בכל יישוב; מיסים אלה נקבעו בצווים על פי בקשת היישובים עוד לפני שנים, ובהתאם לכך יש הבדלים בין תשלומי הארנונה של יישובים השייכים לאותה רשות.

השוואה בין רשויות

על פי משרד הפנים, השוואת תעריפי ארנונה למגורים של הרשות צריכה להתבצע ביחס לרשויות שתושביהן נמצאים במצב חברתי כלכלי דומה לה.
כפי שניתן לראות בטבלה המצ"ב, הארנונה במועצה האזורית עמק חפר היא בין הנמוכות מבין המועצות האזוריות הנמצאות באשכול כלכלי זהה לזה של המועצה (8):

להלן הטבלה המפרטת תעריפי ארנונה המשוקללים (סה"כ חיוב ברוטו למגורים חלקי  שטח למגורים) במועצות אזוריות לשנת 2020 באשכול חברתי – כלכלי 8:


יש לציין כי בכל רשות ישנן שיטות מדידה שונות, העשויות לשנות במעט את הנתונים, אולם ע"פ כל הבדיקות שנערכו ע"י אגף הגבייה –הארנונה בעמק חפר נמוכה באופן יחסי לרוב המועצות האזוריות הנמצאות באשכול החברתי שלה.