המפורט בדוח נוכחות חברי המליאה חציון 1 לשנת 2021 מתייחס אך ורק לנוכחות נבחרי הציבור בדיוני המליאה הפורמליים.  
ראוי לציין, כי מעבר לנוכחות בדיוני המליאה לוקחים נבחרי הציבור חלק בוועדות ציבוריות שונות ובפרויקטים ציבוריים ועוד. דיוני המליאה בחציון זה התקיימו תחת מגבלות הקורונה שמן הסתם השפיעו על מידת נוכחות חברי המליאה.  

דוח נוכחות חברי המליאה חציון 1 לשנת 2021