בהתאם לתקנות חוק חופש המידע, המועצה מעמידה לעיון הציבור מידע סביבתי הנמצא ברשותה ו/או מקשורת למידע של רשויות ממלכתיות ואיגודי ערים.
המידע מפורסם באתר המועצה ומתעדכן מידי פעם על פי הנדרש בחוק זה.
המועצה האזורית עמק חפר מייחסת חשיבות רבה לשיתוף ציבור התושבים במידע ובעשייה הסביבתית ברת הקיימא לשם שיפור איכות החיים והסביבה באזורינו.
בפרסומי מידע סביבתי זה תוכלו למצוא דיווחים, תוצאות בדיקות ומדידות בנושאים סביבתיים שונים. מידע זה אינו מעובד ומוצג במקור עם השמטות קלות של שמות אנשים וגורמים על פי חוק שמירת צנעת הפרט.

עו"ד מורן בן דרור
הממונה על חוק חופש המידע במועצה