שם המכרז מועד פרסום המכרז מועד סיום המכרז קטגוריה סוג מועד אחרון להגשת מועמדות מועד פתיחת מעטפות
הודעה על כוונת המועצה להתקשרות עם ספק יחיד – רשות ניקוז ונחלים שרון 18/07/2024 01/08/2024 מכרזים פומביים - קבלנים וספקים פומבי 01/08/2024 01/08/2024
מכרז פנימי/חיצוני מס' 313/2024– מנהל.ת יחידת גבייה/סגן.נית גזבר 16/07/2024 30/07/2024 כח אדם פנימי / חיצוני 30/07/2024 30/07/2024
מכרז פומבי מס' 4/2024 לביצוע עבודות קבלניות להקמת מרחבים מוגנים מוסדיים 15/07/2024 12/08/2024 החברה הכלכלית פומבי 12/08/2024 12/08/2024
מכרז פומבי מס' 10/2024 לאספקת ציוד טכני עבור המועצה וגופי הסמך שלה 08/07/2024 05/08/2024 מכרזים פומביים - קבלנים וספקים פומבי 05/08/2024 05/08/2024
מכרז פומבי מס' 1/2024 הזמנה להציע הצעות להפעלת חוגי ספורט - חוגי שחייה וכדורגל 25/06/2024 25/07/2024 מכרזים פומביים - קבלנים וספקים פומבי 25/07/2024 25/07/2024
קול קורא מיזמי אומנות ועיצוב כחלק מהליך הקמה והפעלת בית הראשונים 07/01/2024 31/12/2024 קול קורא 31/12/2024 31/12/2024