Panel XML

אחריות מחלקת רישוי עסקים, לדאוג לכך שכל עסק, טעון רישוי יפעל וינוהל בהתאם לחוקים לתקנות והצווים הנלווים, עם רישיון תקף ושאינו מהווה מטרד כלשהו לסביבה.
 
המחלקה, מטפלת ומפקחת על עסקים של הרשות ועומדת לשירותכם למתן מידע לפתיחת עסק וניהולו.
 
כמו כן, המחלקה הינה הזרוע המבצעת  של מועצה אזורית עמק חפר, לאכיפת חוקי העזר הנוגעים לרשות ומשמשת נדבך חשוב בשמירת הסדר הציבורי ומניעת מפגע סביבתי, העלול לפגוע באיכות החיים של תושבי העמק והבאים בשעריו. 
 
המחלקה, מתמקדת בנושאים הבאים: 
- השלכת פסולת לרשות הרבים 
- הוצאת מרכול לרשות הרבים 
- השלכת גזם שלא במועד המתאים 
- חניות בניגוד לחוק 
- רכבים נטושים 
- הדבקת מודעות פיראטיות 
- צמחיה פולשת ועוד. 
 
המחלקה זמינה לרשות התושבים בכל פניה או בעיה.

פרטי האגף ובעלי תפקידים

מנהל המחלקה: ארנון לוסקי

מייל:

פקס:
09-8947587

טלפון:
09-8981613 / 09-8981668

כתובת:
מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין, 4287500

מזכירת המחלקה: פנינה נוי

מייל:

קבלת קהל:

רישוי עסקים:

ימים: ב', ה`: 09:00 - 14:30 


פיקוח רב תכליתי:

ימים א', ד: 09:00 - 13:00 
יום ג' : אין קבלת קהל